logo
  • May 4, 2017
  • Comments Off on सरस्वतीठेव योजना

सरस्वतीठेव योजना

सरस्वतीठेव योजना

माजी सभासद यांंच्यासाठी दि. ०१/०१/२०२१ पासून १ वर्ष कालावधीसाठी ७.०० % एवढा सर्वाधिक व्याजदर असणारी ही ठेव योजना आहे. या योजनेमध्ये सभासद कितीही रक्कम गुंतवू शकतो.

योजनेची वैशिष्टे :

१) ७.०० %  एवढा सर्वाधिक आकर्षक व्याजदर

२) केवळ एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये सर्वाधिक परतावा देणारी योजना

३) गुंतविलेल्या एकूण रकमेच्या ८०  % पर्यंत


Comments are closed.