logo
  • May 4, 2017
  • Comments Off on सरस्वतीठेव योजना

सरस्वतीठेव योजना

सरस्वतीठेव योजना

५८ वर्षावरील नाममात्र (ब वर्ग ) सभासद यांंच्यासाठी १ वर्ष कालावधीसाठी १०.१० % एवढा सर्वाधिक व्याजदर असणारी ही ठेव योजना आहे. या योजनेमध्ये सभासद कितीही रक्कम गुंतवू शकतो.

योजनेची वैशिष्टे :

१) १०.१० टक्के एवढा सर्वाधिक आकर्षक व्याजदर

२) केवळ एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये सर्वाधिक परतावा देणारी योजना

३) रु. ५ लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम गुंतवणुक करणा-यांंसाठी मासिक व्याज मिळण्याची सोय उपलब्ध तसेच मिळणारे मासिक व्याज सभासदांच्या सुचनेनुसार कोणत्याही बॅंक खात्यात दरमहाच्या १ ते ५ तारखेपर्यंंत वर्ग करण्याची सुविधा

४) गुंतविलेल्या एकूण रकमेच्या ८०  % पर्यंत


Comments are closed.