logo
  • September 1, 2016
  • Comments Off on ठेव योजना

ठेव योजना

आकर्षक ठेव योजना (व्याजदर बदल ०१/०१/२०२१ पासून)

  ठेवीचा प्रकार

  मुदत

व्याजदर

व्याजदर

माजी सभासद

अ) मुदत ठेवी

     
 

भाग्यलक्ष्मी ठेव (रेग्युलर सभासद)

 

मुदत १२ महिने  

८.००%

 

सरस्वती ठेव (माजी सभासद)

  मुदत १२ महिने ७ .००%

 शुभलक्ष्मी दामदिडपट ठेव 

मुदत ५८ महिने ७.००%

धनलक्ष्मी दामदुप्पट ठेव

मुदत १०६ महिने ७.००%

वैभव ठेव मासिक प्राप्ती योजना

(किमान ठेव रू. १५,000/-)

मुदत ३६ महिने  ७.५०%
 मुदत ठेव

 मुदत ४६ दिवस ते ९० दिवस 

५.५०%

मुदत ९१ दिवस ते १८० दिवस 

५.७५%

मुदत १८१ दिवस ते ३६४ दिवस 

६.००%
मुदत ३६५ दिवस ते ७०० दिवस ६.२५%

ब) आवर्तक ठेवी :

     

संचित ठेव

(मासिक हप्ता कमीतकमी रू. ५००/-

व त्यापुढे रू.१००/- चे पटीत याप्रमाणे)

 

१२ महिन्यानंतर रू. ५०० प्रमाणे

रू. ६००० चे ६२४०/‌-

२४ महिन्यानंतररू. ५०० प्रमाणे

रू.१२००० चे १२,९७८/‌-

३६ महिन्यानंतर रू. ५००/- प्रमाणे

रू.१८००० चे २०,२२७/-

७.२५%

 

७.५०%

 

७.५०%

 

 

 

 

 

 राजलक्ष्मी ठेव  मुदत ३६ महिने

(किमान मासिक हप्ता रू ५००/-

त्यापुढे १०० चे पटीत)

८.००%
महालक्ष्मी लखपती ठेव

३६ महिने

मासिक हप्ता २४७०/-

मिळणारी रक्कम १,००,३१४/-

७.७५%
६० महिने

मासिक हप्ता १३८०/-

मिळणारी रक्कम १,००,५९०/-

७.५०%

 


 माजी सभासदांसाठी ठेव योजना

‘सरस्वती ठेव योजना’

व्याजदर :- ७ .०० टक्के    (०१/०१/२०२१ पासून)                              कालावधी :- १२ महिने


Comments are closed.