logo
  • September 1, 2016
  • Comments Off on कर्ज योजना

कर्ज योजना

 दिनांक ०१/०१/२०२१ पासून व्याजदरात बदल करण्यात आलेला आहे.

 कर्जाचा प्रकार

 हप्त्यांची संख्या

 कर्ज मर्यादा

 कर्ज व्याजदर

जामिनतारण (सर्वसाधारण) कर्ज जास्तीत जास्त १७५ हप्ते रु.२५ लाखापर्यंत १०.००%
आकस्मिक कर्ज जास्तीत जास्त ५० हप्ते रू.५०,०००/- पर्यंत  १०.००%
उत्सव कर्ज

स्पेशल उत्सव कर्ज

जास्तीत जास्त १० हप्ते

जास्तीत जास्त १० हप्ते

रू. १०,०००/- पर्यंत

रू. १,००,०००/- पर्यंत

वर्गणीठेव

तारण कर्जाच्या

व्याजदराप्रमाणे

९.२५%

वर्गणीठेव तारण कर्ज जास्तीत जास्त १२० हप्ते जमा वर्गणीच्या ९०% पर्यंत  ९.२५%
संगणक कर्ज जास्तीत जास्त ३६ हप्ते कोटेशन प्रमाणे  १०.००%
स्वप्नपुर्ती कर्ज जास्तीत जास्त ८४ हप्ते जास्तीत जास्त कर्ज मर्यादा

१ लाख पर्यत

९.५०%

Comments are closed.