logo
  • May 4, 2017
  • Comments Off on संगणक कर्ज

संगणक कर्ज

संगणक कर्ज  

व्याजदर : ११% ( ३१/०७/२०१८ पासून )

परतफेडीचा कालावधी :

  • इ. एम्. आय. पध्दतीने :

जास्तीत जास्त ३६ मासिक हप्ते किंवा सेवानिवृत्ती तारखेच्या ६ महिने अगोदरच्या तारखेपर्यंतचे शिल्लक कालावधीतील हप्ते

  • मुद्दल अधिक व्याज पध्दतीने :

कर्जाच्या प्रमाणात जेवढा बसेल त्याप्रमाणे

जास्तीत जास्त कर्ज मर्यादा : कोटेशनप्रमाणे

आवश्यक कागदपत्रे :

१) विहीत नमुन्यातील कर्ज मागणी अर्ज

२) १ सक्षम जामिनदार

३) मुख्याध्यापकांच्या सही शिक्क्यासह पगाराचा दाखला

अटी व शर्ती :

१) कर्जदाराने कर्जमागणी अर्ज संपूर्ण व एकाच रंगाच्या शाईने कोणतीही खाडाखोड न करता तसेच व्हाईटनरचा वापर न करता  भरलेला  असावा.

२) पगाराच्या दाखल्यावर खाडाखोड झाल्यास त्या ठिकाणी मुख्याध्यापक यांंची सही आवश्यक आहे किंंवा शाळेच्या लेटरहेडवर स्वतंंत्र पगारदाखला अर्जासोबत जोडलेला असला पाहिजे.

३) कर्जदाराने कर्जमागणी अर्जावर केलेली सही पतपेढीकडे असलेल्या सहीच्या नमुन्याशी जुळती असावी.

४) सदर  कर्जासाठी एक जामिनदार आवश्यक असून जामिनदाराच्या सह्या पतपेढीकडे  असलेल्या सहीच्या नमुन्याशी जुळती असावी.

५) संंगणक कर्जासाठी एक साक्षीदार आवश्यक असून साक्षीदार आपल्या प्रशालेतीलच घेण्यात यावा व साक्षिदाराच्या सह्या पुर्ण करूनच अर्ज सादर करण्यात यावा.

६) जामिनदार यांंनी आपण ज्याच्या कर्जासाठी जामिन राहत आहोत तो कर्जदार कर्ज परतफेडीस सक्षम असल्याची खात्री करूनच जामिनदार म्हणून सही करावयाची आहे.

७) पुर्ण भरलेला व पात्र अर्ज कर्ज देण्यास योग्य राहील.

 

अर्ज :
अर्ज डाऊन लोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा. (कृपया प्रिंट लिगल कागदावर घ्या )
संगणक कर्जाकरीता अर्ज


Comments are closed.