logo
  • May 4, 2017
  • Comments Off on आकस्मिक कर्ज

आकस्मिक कर्ज

आकस्मिक कर्ज 

व्याजदर : ११.००% (३१/०७/२०१८पासून)

परतफेडीचा कालावधी :

  • इ.एम्.आय. पध्दतीने :

जास्तीत जास्त ५० मासिक हप्ते किंवा सेवानिवृत्ती तारखेच्या ६ महिने आगोदरच्या तारखेपर्यंतचे शिल्लक कालावधीतील हप्ते

  • मुद्दल अधिक व्याज पध्दतीने :

कर्जाच्या प्रमाणात जेवढा बसेल त्याप्रमाणे

जास्तीत जास्त कर्ज मर्यादा : रु. ५०, ००० /-

आवश्यक कागदपत्रे :

१) विहित नमुन्यातील कर्ज मागणी अर्ज

२) १ सक्षम जामिनदार

३) मुख्याध्यापकांंच्या सही शिक्क्यासह पगाराचा दाखला

अटी व शर्ती :

१) कर्जदाराने कर्जमागणी अर्ज संपूर्ण व एकाच रंगाच्या शाईने कोणतीही खाडाखोड न करता तसेच व्हाईटनरचा वापर न करता भरलेला असावा.

२) पगाराच्या दाखल्यावर खाडाखोड झाल्यास त्या ठिकाणी मुख्याध्यापक यांंची सही आवश्यक आहे किंवा शाळेच्या लेटरहेडवर स्वतंंत्र पगारदाखला  अर्जासोबत जोडलेला असला पाहिजे.

३) कर्जमागणी अर्जावर पगाराचा दाखला, कर्जदार जामिनदार यांंची माहिती व करारपत्र (२) या ठिकाणी मुख्याध्यापकांची सही आवश्यक आहे.

४) कर्जदाराने कर्जमागणी अर्जावर केलेली सही पतपेढीकडे असलेल्या सहीच्या नमुन्याशी जुळती असावी.

५) जामिनदारांच्या सह्या पतपेढीकडे असलेल्या सहीच्या नमुन्याशी जुळत्या असाव्यात.

६) जामिनदार अन्य शाळेतील घेतल्यास कर्जदार जामिनदार यांंची माहिती व दोन्ही करारपत्रांंवर संबंधीत अन्य शाळेच्या मुख्याध्यापकांची सही आवश्यक आहे.

७) आकस्मिक कर्जासाठी एक साक्षीदार आवश्यक असून साक्षीदार आपल्या प्रशालेतीलच घेण्यात यावा व साक्षीदाराच्या सह्या पुर्ण करुनच अर्ज सादर करण्यात यावा.

८) जामिदार यांंनी आपण ज्याच्या कर्जासाठी जामिन राहत आहोत तो कर्जदार कर्ज परतफेडीस सक्षम असल्याची खात्री करूनच जामिनदार म्हणून सही करावयाची आहे .

९) पुर्ण भरलेला व पात्र अर्ज कर्ज योग्य राहील.

 

अर्ज :   
अर्ज डाऊन लोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.  (कृपया प्रिंट लिगल कागद वर घ्या )
आकस्मिक कर्जाकरीता अर्ज


Comments are closed.