logo
  • May 4, 2017
  • Comments Off on भाग्यलक्ष्मी ठेव योजना

भाग्यलक्ष्मी ठेव योजना

भाग्यलक्ष्मी ठेव योजना

रेग्युलर सभासद  यांंच्यासाठी दि. ०१/०१/२०२१ पासून १ वर्ष कालावधीसाठी ८.०० %  सर्वाधिक व्याजदर असणारी ही ठेव योजना आहे. या योजनेमध्ये सभासद कितीही रक्कम गुंंतवू शकतो.

योजनेची वैशिष्टे :

१) रेग्युलर सभासद  यांंच्यासाठी १ वर्ष कालावधीसाठी ८.०० %  सर्वाधिक व्याजदर

२) केवळ एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये सर्वाधिक परतावा देणारी योजना

४) गुंतविलेल्या एकूण रकमेच्या ८० टक्के पर्यंत कर्ज मिळण्याची सुविधा (कर्ज व्याजदर ठेव व्याज दरापेक्षा २ % अधिक )


Comments are closed.