logo
  • May 4, 2017
  • Comments Off on भाग्यलक्ष्मी ठेव योजना

भाग्यलक्ष्मी ठेव योजना

भाग्यलक्ष्मी ठेव योजना

रेग्युलर सभासद / ५८ वर्षाखालील नाममात्र (ब वर्ग ) सभासद यांंच्यासाठी १ वर्ष कालावधीसाठी १० % एवढा सर्वाधिक व्याजदर असणारी ही ठेव योजना आहे. या योजनेमध्ये सभासद कितीही रक्कम गुंंतवू शकतो.

योजनेची वैशिष्टे :

१) १० % एवढा सर्वाधिक आकर्षक व्याजदर

२) केवळ एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये सर्वाधिक परतावा देणारी योजना

३) रु. ५ लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम गुंतवणुक करणा-यांंसाठी मासिक व्याज मिळण्याची सोय उपलब्ध तसेच मिळणारे मासिक व्याज सभासदांंच्या सुचनेनुसार कोणत्याही बॅंक खात्यात दरमहाच्या १ ते ५ तारखेपर्यंत वर्ग करण्याची सुविधा.

४) गुंतविलेल्या एकूण रकमेच्या ८० टक्के पर्यंत कर्ज मिळण्याची सुविधा (कर्ज व्याजदर ठेव व्याज दरापेक्षा २ % अधिक )


Comments are closed.