logo
  • May 4, 2017
  • Comments Off on शुभलक्ष्मी दामदिडपट ठेव योजना

शुभलक्ष्मी दामदिडपट ठेव योजना

शुभलक्ष्मी दामदिडपट ठेव योजना

सर्व सभासदांसाठी ९० महिने ( ५ वर्ष १० महिने) कालावधीसाठी ७.०० % एवढा आकर्षक व्याजदर असणारी ही ठेव योजना आहे. या योजनेमध्ये सभासद कितीही रक्कम गुंंतवू शकतो.

 

योजनेची वैशिष्टे :

१) ७.००  टक्के एवढा आकर्षक व्याजदर

२) पाच वर्ष दहा महिन्याच्या कालावधीमध्ये दिडपट परतावा देणारी योजना

३) गुंतविलेल्या एकूण रकमेच्या ८० % पर्यंंत कर्ज मिळण्याची सुविधा (कर्ज व्याजदर ठेव व्याजदरापेकक्षा २ % आधिक )


Comments are closed.