logo
  • May 4, 2017
  • Comments Off on वैभवठेव मासिकप्राप्ती योजना

वैभवठेव मासिकप्राप्ती योजना

वैभवठेव मासिकप्राप्ती योजना

सर्व सभासदांसाठी दि. 0१/०१/२०२१ पासून ३६ महिनेकालावधीसाठी ७.५० % एवढा आकर्षक व्याजदर असणारी मासिक व्याजाच्या स्वरुपात परतावआ देणारी ही ठेव योजना आहे. या योजनेमध्ये सभासद किमान रु. १५०००/- पासून कितीही रक्कम गुंतवणूक करू शकतो.

 

योजनेची वैशिष्टे :

१)७.५० % एवढा आकर्षक व्याजदर (दि. ०१/०१/२०२१ पासून)

२)३६ महिने कालावधीसाठी मासिक व्याजाच्या स्वरुपात व्याज परतावा देणारी योजना

३) मिळणारे मासिक व्याज सभासदांच्या सुचनेनुसार कोणत्याही बॅंक खात्यात  दरमहाच्या १ ते ५ तारखेपर्यंत वर्ग करण्याची सुविधा

४) गुंतविलेल्या एकूण रकमेच्या ८० टक्के पर्यंत कर्ज मिळण्याची सुविधा. ( कर्ज व्याजदर ठेव व्याजदरापेक्षा २ % अधिक )


Comments are closed.