logo
  • September 2, 2016
  • Comments Off on संस्थेने केलेली प्रगती

संस्थेने केलेली प्रगती

अ.क्र.

तपशील

०१/११/१९८६

३१/०३/२०१८

सभासद ११३० २३४७

भाग भांडवल ०२.५५

१६२७.७६

निधी ०१.०१

१५०९.५८

ठेवी १०.९४

९९३४.१३

बाहेरील कर्ज

४१.६३

गुंतवणूक ०२.२९

२४९८.८४

येणे कर्ज १२.१३

१०८६३.७८

खेळते भांडवल १६.१०

१३७०४.५६

कर्ज मर्यादा ००.४८

२५.००

१०

नफा ०.२९

३२४.५८

११

लाभांश ५%

१५%

१२

ऑडीट वर्ग


Comments are closed.