logo
  • September 2, 2016
  • Comments Off on संस्थेने केलेली प्रगती

संस्थेने केलेली प्रगती

अ.क्र.

तपशील

०१/११/१९८६

३१/०३/२०१६

सभासद ११३० २५२७

भाग भांडवल ०२.५५

१५०२.७२

निधी ०१.०१

११६०.६९

ठेवी १०.९४

६८३२.९३

बाहेरील कर्ज

२१२८.९६

गुंतवणूक ०२.२९

१२१९.६८

येणे कर्ज १२.१३

१०५६०८४

खेळते भांडवल १६.१०

११४५६.९४

कर्ज मर्यादा ००.४८

१२.००

१०

नफा ०.२९

२९०.२९

११

लाभांश ५%

१५%

१२

ऑडीट वर्ग


Comments are closed.