logo
  • September 2, 2016
  • Comments Off on संस्थेने केलेली प्रगती

संस्थेने केलेली प्रगती

अ.क्र.

तपशील

०१/११/१९८६

(रक्कम रू. लाखात)

३१/०३/२०२०

     (रक्कम रू. लाखात)

सभासद संख्या ११३० २१६९

भाग भांडवल ०२.५५

१७५९.३०

निधी ०१.०१

१९०२.८६

ठेवी १०.९४

१३०४५.६१

बाहेरील कर्ज

०.१९

गुंतवणूक ०२.२९

४४१८.६०

येणे कर्ज १२.१३

१२०९३.२२

खेळते भांडवल १६.१०

१७२८०.३१

कर्ज मर्यादा ००.४८

२५.००

१०

नफा ०.२९

२९६.६१

११

लाभांश ५%

१५%

१२

ऑडीट वर्ग


Comments are closed.