logo
  • September 2, 2016
  • Comments Off on संचालक मंडळाचा कार्यकाल

संचालक मंडळाचा कार्यकाल

अ.क्र.

तपशिल

कार्यकाल

अॅडव्हॉक कमिटी ०१/११/१९८६ ते ३१/१०/१९८७
प्रशासक कालावधी ०१/११/१९८७ ते ०८/०५/१९८८
पहिली निवडणूक ०९/०५/१९८८ ते ०९/०५/१९९१
दुसरी निवडणूक १०/०५/१९९१ ते १०/०५/१९९६
तिसरी निवडणूक २३/०५/१९९६ ते २३/०५/२००१
चौथी निवडणूक ११/०५/२००१ ते ११/०५/२००६
पाचवी निवडणूक १९/०५/२००६ ते १९/०५/२०११
सहावी निवडणूक १९/०५/२०११ ते १९/०५/२०१६
सातवी निवडणूक १८/०५/२०१६ ते १८/०५/२०२१

Comments are closed.