logo
  • August 8, 2016
  • Comments Off on विविध सेवा

विविध सेवा

  • शाळा / महाविद्यालयांना इ-मेल द्वारे वेतनकपात पत्रक पाठविण्याची सुविधा
  • व्हॉटस्अप द्वारे तात्काळ पत्रे / दाखले सभासदांना पोचविण्याची सुविधा

Comments are closed.